سایت در حال به روز رسانی برای مبارزه با رژیم غاصب ایران میباشد

روح الله جان با تمامی وجود برای آزادی ایران و تو مبارزه خواهیم کرد